Slovník finančních termínů – A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Klepnutím na některé z písmen v záhlaví si prohlédnete odpovídající část našeho slovníčku.

Slovník finančních termínů – A

ABO systém
automatizované bankovní operace, systém účetnictví a platebního styku České národní banky. Je zároveň systémem, ve kterém jsou vedeny a spravovány veškeré účty státního rozpočtu. V podstatě se jedná o klíčový software České národní banky

absolutní výhoda
Schopnost země vyrábět konkrétní zboží s menšími prostředky na jednotku vstupu než jiné země.

akcept
ve směnečném styku jde o písemné přijetí směnky dlužníkem

akceptační úvěr
druh bankovního úvěru; při jeho poskytnutí akceptuje banka (akceptační banka) od svého klienta (příjemce úvěru) na něho vystavenou cizí směnku s podmínkou, že klient musí ještě před splatností směnky složit u banky prostředky k pokrytí směnečného závazku

akciová společnost
Společnost, jejíž základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě.

akciové trhy
jde o trhy s akciemi, tj. nástroji s teoreticky nekonečnou splatností. Akcie existují tak dlouho, dokud nedojde k zániku akciové společnosti likvidací, rozdělením nebo sloučením s jinou společností

akontace
Pokud chcete nakoupit zboží na splátky, obvykle je nutné část ceny zboží zaplatit předem a v hotovosti. Této splátce se říká akontace. Zbývající část ceny financuje leasingová společnost nebo na něj poskytne úvěr splátková firma, na jejichž účet budete měsíčně splácet dohodnuté částky.

akreditiv
částka uložená v bance nebo úvěr poskytnutý bankou, který může za stanovených podmínek využít oprávněná osoba k zaplacení určitého zboží nebo k čerpání peněz v hotovosti

aktiva
1. formy majetku; 2. v účetnictví označuje soubor hospodář-ských prostředků vyjádřených v penězích. Uvádějí se na levé straně rozvahy (Má Dáti)

akumulace
např. část národního důchodu, která je použita na rozšíření kapitálu ve sféře výroby a oběhu

akvizice
(1) převzetí podniku, nebo jeho části (obvykle koupí); (2) získávání zákazníků osobním vyhledáváním

aliance
mezinárodní spolek dvou nebo více států obvykle cílený proti třetímu státu nebo jiné alianci

alikvótní úrokový výnos
Poměrná část úrokového výnosu dluhopisu, odpovídající poměru počtu dní uplynulých od zahájení výnosového období a celkové doby výnosového období. V případě prodeje se jedná o nárok předchozího držitele dluhopisu na výnos z dluhopisu za dobu, kterou dluhopis držel od zahájení výnosového období.

amortizace
(1) pravidelné odepisování určité hodnoty, které je založeno na předpokladu postupného znehodnocování předmětu – především amortizace strojů; (2) postupné splácení dluhu formou pravidelných pevných splátek, pokrývajících výši dluhu i s úroky; (3) úřední prohlášení listiny za neplatnou

antidumpingové clo
zvláštní clo vybírané podle zvláštního právního předpisu za účelem ochrany před dovozem dumpingových výrobků

antimonopolní politika
Zásah vlády k úpravě struktury trhu nebo k zamezení zneužívání tržní síly.

anuitní splátka
Pravidelně se opakující platba konstantní výše. Splátka obsahuje splátku úvěru i úroku. V průběhu splácení jsou jednotlivé splátka konstantní, mění se pouze jejich struktura z hlediska podílu připadajícího na úvěr (jistinu) a úrok. S postupem splácení klesá v anuitní splátce podíl úroků a roste podíl splátky úvěru.

arbitráž
rovnováhy na trhu se dosahuje v případě, že identické cenné papíry, tj. cenné papíry se stejným profilem riziko/výnos, se prodávají za stejnou cenu. Jestliže se dva takové cenné papíry prodávají za dvě rozdílné ceny (např. 1 100 Kč a 1 120 Kč), potom lze očekávat poptávku po levnějším cenném papíru. Zvýšená poptávka povede ke zvýšení jeho ceny, až se dosáhne rovnováhy. Proces, který zajišťuje tuto rovnováhu, se nazývá arbitráž. Pokud existují jakékoli arbitrážní možnosti, potom jsou ceny mimo rovnováhu

ATM
bankomat, tedy peněžní výdajový automat na výplatu hotovosti pomocí platební karty. Bezpečnost proti zneužití platební karty neoprávněnou osobou je zajištěna osobním číselným kódem PIN.

audit
ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv

auditor
fyzická osoba poskytující auditorské služby. Auditor je zapsán v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky

aukce/dražba
Organizovaný trh, na kterém kupující/prodávající zveřejňuje cenovou nabídku ke koupi/k prodeji zboží, jež je předmětem aukčního jednání.

aval
Směnečné rukojemství. Doložkou "per aval" (tj.rukojmí) a svým podpisem na směnce se podepsaný subjekt stává závazným za směnečného dlužníka. Směnečný ručitel je zavázán jako ten, za koho se zaručil. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z